به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .

دوربین پلاک خوان از فاصله ۱۰۰ متر

دوربین پلاک خوان از فاصله ۱۰۰ متر

دوربین پلاک خوان از فاصله 100 متر

همواره این سوال در مورد نصب دوربین های پلاک خوان مطرح بوده که این دوربین از چه فاصله ای توانایی خواندن پلاک در شب و روز را دارد .

حلقه مفقوده در این سوال این است که چه لنز و چه زاویه ی دیدی مدنظر است . 
با تغییر زاویه دید لنز می توان از هر فاصله ای حتی 100 یا 200 متر پلاک خوانی را انجام داد ، نکته مهم در نصب صحیح دوربین پلاک خوان به صورت صحیح این است که در فاصله ای که نیاز به خواندن پلاک ها را داریم در عرض تصویر حدودا 2 یا 3 اتومبیل بتواند جا بگیرد و نه بیشتر . 
بدین معنی که اگر در فاصله ی مورد نظر پلاک خوانی عرض تصویر بیشتر از عرض 2 تا 3 اتومبیل بود نیاز داریم که یا زاویه دید لنز را تغییر دهیم و یا دوربین را در فاصله ی جلوتری نصب کنیم .