به سایت شرکت سکام خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">دسته: تقسیم کننده های عبوری</h1>
۲۲ دی

DS16

Specification:                                                                      DS16 30 27 24 20 16 12     1.0 1.0 1.0 1.2 2.0 3.5 5-470 Insertion loss (dB) 1.2 1.2 1.2 1.5 2.5 2.4 470-1000 1.0± ۵-۴۷۰ Tap loss tolerance (dB) 1.5± ۴۷۰-۱۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۵ ۵-۴۷۰ Mutual isolation (dB) 25 25 25 25 25 22 470-1000 40 40 40 […]

۲۲ دی

DS14

Specification:                                                                                                                         DS14 30 27 24 20 16 12 10     1.0 1.0 1.0 1.2 2.0 3.5 3.5 5-470 Insertion loss (dB) 1.2 1.2 1.2 1.5 2.5 4.0 4.5 470-1000 1.0± ۵-۴۷۰ Tap loss tolerance (dB) 1.5± ۴۷۰-۱۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۷ ۵-۴۷۰ Mutual isolation (dB) 25 25 25 25 25 25 […]

۲۲ دی

DS12

Specification:                                                                                                                          DS12 30 27 24 20 16 12     1.0 1.0 1.0 1.2 2.0 3.5 5-470 Insertion loss (dB) 1.2 1.2 1.2 1.5 2.5 2.4 470-1000 1.0± ۵-۴۷۰ Tap loss tolerance (dB) 1.5± ۴۷۰-۱۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۵ ۵-۴۷۰ Mutual isolation (dB) 25 25 25 25 25 22 470-1000 40 40 40 […]

۲۲ دی

DS11

DS11                                                                                                                                       Specification 32 30 28 24 20 16 12 10 8 6     0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.0 2.5 2.5 5-470 Insertion loss (dB) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.4 2.4 3.0 470-1000 1.5± ۵-۴۷۰ Tap loss tolerance (dB) 1.5± ۴۷۰-۱۰۰۰ ۴۲ ۴۰ ۳۸ ۳۵ ۳۲ ۲۸ ۲۸ […]