به سایت شرکت سکام خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">دسته: پریزهای تفکیک کننده سیگنال</h1>

WS03

Parameter (dB) Ws03 Freq. Range (Mhz) Item 13.0≥ ۹۵۰-۲۳۰۰ In sat 25.0 5-862 13.0≥ ۵-۶۸ In tv 13.0≥ ۱۲۵-۸۶۲ ۲۵٫۰≤ ۸۸-۱۰۸ ۲۵٫۰≤ ۹۵۰-۲۳۰۰ ۱۲٫۰≥ ۸۸-۱۰۸ In fm 25.0≤ ۵-۶۸ ۲۵٫۰≤ ۱۲۵-۸۶۲ ۳٫۰≤ ۲-۲۳۰۰ In out

۲۲ دی

WS13

Parameter (dB) Ws13 Freq. Range (Mhz) Item 2.5≥ ۹۵۰-۲۳۰۰ In sat 25.0≤ ۵-۸۶۲ ۲٫۰≥ ۵-۶۸ In tv 2.0≥ ۱۲۵-۸۶۲ ۲۵٫۰≤ ۸۸-۱۰۸ ۲۵٫۰≤ ۹۵۰-۲۳۰۰ ۲٫۰≥ ۸۸-۱۰۸ In fm 25.0≤ ۵-۶۸ ۲۵٫۰≤ ۱۲۵-۸۶۲ ۲۵٫۰≤ ۲-۲۳۰۰ In out