به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: دوربین های بولت سکام</h1>
22 سپتامبر

SE-BU-8422 W

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-8422 W دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-8422 W از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت […]

22 سپتامبر

SE-BU-8421 W

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-8421 W دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-8421 W از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت […]

22 سپتامبر

SE-BU-4095V

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-4095V دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4095Vاز نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-4094FG

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-4094FG دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4094FGاز نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-4093VG

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-4093VG دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4093VGاز نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-4093FW

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-4093FW دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4093FWاز نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-4093FG

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-4093FG دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4093FGاز نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2094FW

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-2094FW دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2094FW از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2093VG

دوربین مداربسته بولت سکام مدل SE-BU-2093VG دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2093VG از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2093FW

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2093FW دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2093FW از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]